Skaberen og Skabelsen!                             3-21

1Mos 1,1

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Sl 19,2

Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk;

Es 40,26

Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste.  

Sl 100,3

Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han vogter.  

Es 45,18

Dette siger Herren, himlens skaber, han som er Gud, han som dannede jorden og frembragte den, han som grundfæstede den; han skabte den ikke i tomhed, men dannede den til beboelse: Jeg er Herren, der er ingen anden.

Ef 3,9

og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber,

Kol 1,16-17

v16 I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt.
v17 Han er forud for alt, og alt består ved ham.

Åb 10,6

og svor ved ham, der lever i evighedernes evigheder, ham som har skabt himlen og alt i den og jorden og alt på den og havet og alt i det: "Tiden er ude.

1Mos 1,26-27

v26 Gud sagde: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden."
v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

Sl 8,4

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der,

Sl 148,5-6

v5 De skal lovprise Herrens navn, for på hans befaling blev de skabt.
v6 For evigt og altid bestemte han deres plads og satte en grænse, de ikke måtte overskride.

Sl 33,6-9

v6 Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund.
v7 Han samler havets vand som i en lædersæk og det store dyb i sine forrådskamre.
v8 Hele jorden skal frygte Herren, alle verdens beboere skælve for ham.
v9 For han talte, og det skete, han befalede, og det stod der.

 

Sl 115,15

I er velsignet af Herren, himlens og jordens skaber!

Åb 14,6-7

v6 Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk,
v7 og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

Apg 17,24

Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder.

Es 40,28

Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske.

Es 44,24

Dette siger Herren, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv: Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud, jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig?

Es 45,12

Det er mig, der har frembragt jorden og skabt menneskene på den. Mine hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over hele dens hær.

Es 42,5

Dette siger Gud Herren, han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den:

2Mos 20,11

For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

 

Jer 10,10-13; Jer 51,15-16;